ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.

Μία σειρά εγγράφων που θα πρέπει να υπάρχουν στις επιχειρήσεις τα οποία μπορεί να ζητηθούν από τον έλεγχο. Αυτά κατά σειρά είναι:

Ο πίνακας προσωπικού: ο ετήσιος πίνακας , αλλά και οι τυχόν τροποποιητικοί, ή συμπληρωματικοί πίνακες, που προκύπτουν μέσα στην χρονιά. Οι πίνακες προσωπικού θα πρέπει να είναι αναρτημένοι σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.

Οι αποδείξεις πληρωμής μισθοδοσίας: θα πρέπει να υπάρχουν στην επιχείρηση, οι αποδείξεις μισθοδοσίας τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου με σφραγίδες και υπογραφές και από τον εργοδότη αλλά και από τον υπάλληλο ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησης του.

Αντίγραφα των συμβάσεων των εργαζομένων ειδικά όταν απασχολούνται με μειωμένη εργασία.

Τεχνικός ασφαλείας: Κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό θα πρέπει να έχει τεχνικό ασφαλείας, ανεξαρτήτως της δραστηριότητας της επιχείρησης ή τον αριθμό προσωπικού που απασχολεί. Σε περίπτωση που υπάρχει εξωτερικός συνεργάτης, θα πρέπει να ελεγχθεί αν το συμφωνητικό είναι ακόμα σε ισχύ, καθώς επίσης και να υπάρχει τακτικός έλεγχος και συμπλήρωση του βιβλίου από αυτόν. Σε περίπτωση που τεχνικός ασφαλείας είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση κατάρτισης του στην επιχείρηση, καθώς επίσης και συμπληρωμένο το βιβλίο του Τεχνικού Ασφαλείας

Το βιβλίο αδειών τουλάχιστον του τελευταίου έτους, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται κάθε φορά που λαμβάνει κανονική αδεία κάποιος υπάλληλος. Να υπενθυμίσουμε, όμως, πως δεν αναγράφονται στο συγκεκριμένο βιβλίο οι ασθένειες, οι άδειες άνευ αποδοχών, οι ειδικές άδειες κ.λπ..

Το ειδικό βιβλίο υπερωριών: Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος χρειαστεί να εργαστεί πέραν του ωραρίου του πρέπει να αναγράφεται η υπερωρία στο ειδικό βιβλίο υπερωριών. Η 9η ώρα πέραν του ωραρίου τους, ονομάζεται υπερεργασία και δεν αναγράφεται στο ειδικό βιβλίο. Από την 10η και έως στην 11η ώρα εργασίας νοείται ως υπερωρία και πρέπει να αναγράφεται στο ειδικό βιβλίο υπερωριών, πριν την πραγματοποίηση αυτών.

Το βιβλίο δρομολογίων: Σε περίπτωση που υπάρχει επαγγελματικό όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται για μεταφορές, και εφόσον υπάρχει ειδικότητα οδηγού, θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο όχημα βιβλίο δρομολογίων. Το βιβλίο δρομολογίων είναι υποχρεωτικό για φορτηγά, λεωφορεία και για κάθε επαγγελματικό όχημα που απασχολεί οδηγό. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνεται από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης εφόσον είναι εκείνοι οδηγοί, ή όταν το επαγγελματικό όχημα υποβοηθηθεί την μετακίνηση υπαλλήλου, ο οποίος δεν έχει προσληφθεί με την ειδικότητα οδηγού, για τη διεκπεραίωση κάποιας εργασίας.

Εκτός έδρας, εξωτερικές εργασίες: Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος κινείται εκτός της έδρας της επιχείρησης, θα πρέπει να έχει αντίγραφο του πίνακα προσωπικού μαζί του, ώστε να μπορέσει να αποδείξει ότι είναι ασφαλισμένος στην επιχείρηση.

Ιατρός εργασίας: Σε περίπτωση απασχόλησης άνω των 50 ατόμων στην επιχείρηση, θα πρέπει να γίνει συμφωνητικό με κάποιον ιατρό εργασίας. Το συμφωνητικό, θα πρέπει να βρεθεί κατά την ώρα του ελέγχου του και να υπάρχει αναφορά του στον σχετικό πίνακα προσωπικού.

Άδειες παραμονής: Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού προσωπικού (εκτός Ε.Ε.), θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα των αδειών παραμονής τους και των αδειών εργασίας τους στην επιχείρηση, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Γι’ αυτό συστήνουμε τακτικό έλεγχο των νομιμοποιητικών στοιχείων τους προκειμένου να ζητούνται οι ανανεώσεις αυτών. Επίσης όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλό θα είναι να έχουν μαζί τους νομιμοποιητικά έγγραφα ( π.χ. αστυνομική ταυτότητα ).

Ιδιωτικά Συμφωνητικά: Σε περίπτωση που στο χώρο της επιχείρησης υπάρχει συνεργάτης ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης με τον οποίο υπάρχει σύμβαση και βάση αυτής εκδίδεται τιμολόγιο, καλό θα είναι να υπάρχει αντίγραφο της έναρξης του συνεργάτη και αντίγραφο του συμφωνητικού που έχει υπογραφεί προκειμένου να μπορούν να τεθούν στην ευχέρεια του ελέγχου.

Επίσης, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει γίνει η ανακοίνωση της πρόσληψης του εργαζόμενου πριν αναλάβει εργασία στην επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις αλλαγών ωραρίου, ημερών εργασίας, προγράμματος κ.λπ. όπου οι αλλαγές γνωστοποιούνται στην επιθεώρηση και στον ΟΑΕΔ πριν πραγματοποιηθούν.

Παρακαλώ όπως ελέγξετε το φάκελο μισθοδοσίας και σε περίπτωση ελλείψεων επικοινωνήστε μαζί μας.