Ο Εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ένα εργαλείο εξυγίανσης επιχειρήσεων που επιθυμούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.Δεν πρόκειται για μία απλή ρύθμιση όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και σίγουρα η διαδικασία ένταξης μιας επιχείρησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί προετοιμασία, διαπραγμάτευση και παρακολούθηση.

Προϋποθέσεις ένταξης

 • Να είναι ενεργή επιχείρηση και όχι σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης
 • Στις 31/12/2016 να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών
 • Οι συνολικές οφειλές να ξεπερνούν το ποσό των 20.000€
 • Τουλάχιστον μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις να εμφανίζει κέρδη η επιχείρηση
 • Να μην έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.4307/2014 και του Πτωχευτικού Κώδικα
 • Να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ποιες οφειλές υπάγονται

Στο νόμο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως επίσης και το σύνολο των οφειλών προς τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.

Από τον νόμο εξαιρούνται οι μικροπιστωτές στους οποίους αντιστοιχούν οφειλές μέχρι 1,5% του συνολικού χρέους μέχρι τα 2.000.000,00€ ή μέχρι 15% του συνολικού χρέους εφόσον οι απαιτήσεις των πιστωτών αυτών αθροιστικά δεν υπερβαίνουν τα 20.000.000,00€.

Διαδικασία υποβολής

Η υποβολή της αίτησης υπαγωγής γίνεται ηλεκτρονικά και απαιτεί ένα σύνολο πληροφοριών και εγγράφων της επιχείρησης. Στην αίτηση συμπληρώνονται αναλυτικά στοιχεία των πιστωτών και των οφειλών της επιχείρησης.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής από τον οφειλέτη, ο συντονιστής που έχει οριστεί, επικοινωνεί με τους πιστωτές της επιχείρησης και τους ενημερώνει με ένα απόσπασμα από την αίτηση που υποβάλει ο οφειλέτης. Για να προχωρήσει η διαδικασία της αίτησης, προϋπόθεση είναι η θετική απάντηση από τους πιστωτές στους οποίους αντιστοιχεί τουλάχιστον το 50% των οφειλών.

Μετά την υποβολή της αρχικής πρότασης οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να αντιπροτείνουν με τη σειρά τους τη δική τους πρόταση αν δε συμφωνούν με αυτήν που κατέθεσε ο οφειλέτης. Το δημόσιο ως πιστωτής αποδέχεται βάσει νόμου την πρόταση του πιστωτή χωρίς αντιπρόταση.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έγκρισή της απαιτείται πλειοψηφία του 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το 40% εκείνων που έχουν ειδικό προνόμιο (προσημείωση, υποθήκη, ενέχυρο, κτλ.).

Ιδιαίτερες επισημάνσεις

 • Σε περίπτωση που ένας πιστωτής υπερβαίνει το 85% τότε η αίτηση προωθείται σε αυτόν τον πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση
 • Δεν επιτρέπεται η δεύτερη αίτηση
 • Δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση για την παραίτηση του οφειλέτη
 • Για οφειλές στο δημόσιο ανώτατο όριο δόσεων ορίζονται οι 120. Για τους λοιπούς όμως οφειλέτες δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των δόσεων
 • Ο νόμος προβλέπει ελευθερία στη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης και για πρώτη φορά προβλέπεται εκτός από σημαντική μείωση των προσαυξήσεων (μέχρι 95%), και έκπτωση προστίμων μέχρι και 85%
 • Με εξαίρεση το Δημόσιο, δύναται ο οφειλέτης να ρυθμίσει τις οφειλές του ακόμα και με την εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων στους πιστωτές τους
 • Υποχρεωτικά η αίτηση υπαγωγής θα πρέπει να συνυποβάλλεται από το σύνολο των οφειλετών
 • Με την αίτηση υπαγωγής αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις για 70 μέρες και με σύμφωνη απόφαση της πλειοψηφίας των πιστωτών για 4 μήνες

 

Συμπερασματικά

Ο Νόμος αφορά επιχειρήσεις που πραγματικά επιθυμούν και μπορούν να εξυγιανθούν, δίνοντας στα χέρια τους ένα αρκετά ευέλικτο εργαλείο διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία στο σύνολό της απαιτεί χρόνο γιατί μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τέσσερις μήνες. Ο νόμος παρέχει σημαντικά οφέλη και τα δύο μέρη της διαπραγμάτευσης και ιδιαίτερα για τις τράπεζες, οι οποίες μέσω της εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού ελαφρύνουν το ληξιπρόθεσμο χαρτοφυλάκιό τους.